آموزشکده فنی وحرفه ای سما سمنان

توجه:برای دروسی که مهلت اعتراض آنها پایان یافته برگه اعتراض پذیرفته نمی شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:14  توسط  

اعلام:۱۵/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۸/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:15  توسط  

اعلام:۱۵/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۸/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:8  توسط  

 

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر ورودی ۸۴ :

به اطلاع دانشجویان  رشته کامپیوتر ورودی سال ۸۴ می رساند بدلیل شرایط خاص آموزشی خود .از واریز  مبلغ شهریه اعم از معرفی به استاد ُ و غیره تا مشخص نشدن وضعیت آموزشی خودداری نمایند .

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 12:30  توسط  

اعلام:۱۴/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۷/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 9:22  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:59  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:55  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:51  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:48  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:45  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:40  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:35  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:30  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:27  توسط  

توجه :

برای دیدن اطلاعیه روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

اطلاعیه شماره ۱

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:51  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:42  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:28  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:24  توسط  

اعلام:۱۳/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۶/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

لیست۳

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:16  توسط  

اعلام:۱۲/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۵/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 12:8  توسط  

اعلام:۱۲/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۵/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست ۱

لیست۲

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 12:2  توسط  

اعلام:۱۲/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۵/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 11:57  توسط  

اعلام:۱۲/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۵/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 11:53  توسط  

اعلام:۱۲/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۵/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 11:50  توسط  

اعلام:۱۲/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۵/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:56  توسط  

نمرات مجید پورباقری داودلی

برنامه سازی پیشرفته ۲                              ۴

سخت افزار ۲                                          ۶.۲۵

ذخیره و بازیابی اطلاعات                             ۳

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 10:26  توسط  

اعلام:۱۰/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۳/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست۱

لیست۲

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:37  توسط  

اعلام:۱۰/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۳/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

لیست ۱

لیست ۲

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:34  توسط  

تاریخ اعلام:۱۰/۱۱/۸۷

مهلت اعتراض تا :۱۳/۱۱/۸۷

نحوه اعتراض:کلیه اعتراضات به صورت درخواست حضوری و با پر کردن برگه درخواست رسیدگی به اعتراض امکان پذیر خواهد بود.دانشجویان می توانند در مدت تعیین شده برگه های خود را به مسئولین امتحانات(حسابداری آقای جباری و کامپیوتر آقای همتی)مراجعه نمایند.

بدیهی است در مورد اعتراضات بی مورد، نمرات اصلی دانشجویان(بدون احتساب ارفاق احتمالی)اعمال می گردد.

-توجه برای دیدن نمرات روی لینک های مربوطه کلیک کنید

نمرات

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:31  توسط  

 

درس حسابداری شرکت ها:

حمید رضا اکبری  نمره اولیه:۶.۵                        نمره بعد از تجدید نظر:۸.۵

رویا اعرابی         نمره اولیه:۶                           نمره بعد از تجدید نظر:۸.۵

منصوره مداح       نمره اولیه: ۶.۵                       نمره بعد از تجدید نظر:۸.۵

شیما پارساپور     نمره اولیه: ۷                          نمره بعد از تجدید نظر:۸.۵

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس برنامه سازی پیشرفته ۲:

حمید ازوجی  نمره اولیه:۵                                نمره بعد از تجدید نظر:۹

محمد علی سیف علیان   نمره اولیه:۶                نمره بعد از تجدید نظر:۹

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 12:13  توسط  

مطالب قدیمی‌تر